Η επιλογή μου 0
Law balance on a book

image local regulation

Law balance on a book

Κανονισμοί στην Ελλάδα

Τοποθέτηση νέων ελαστικών σε φορτηγά και λεωφορεία

Η Michelin συμβουλεύει την τοποθέτηση ελαστικών με το ίδιο σκάλισμα ή την τοποθέτηση 2 ελαστικών με το ίδιο σκάλισμα σε περίπτωση τοποθέτησης ανά ζεύγη. Η Michelin συνιστά την τοποθέτηση των αναγομωμένων ελαστικών στους κινητήριους και τους φερόμενους άξονες.
Ο κανονισμός κατασκευής και χρήσης 27 του ΗΒ απαιτεί τα ελαστικά που τοποθετούνται στον ίδιο άξονα να έχουν την ίδια διάσταση και κατασκευή. Έτσι, μπορείτε να τοποθετήσετε ελαστικά με διαφορετικά σχέδια πέλματος εάν:

 • Κατασκευάζονται από τον ίδιο κατασκευαστή
 • Έχουν την ίδια διάσταση
 • Έχουν την ίδια κατασκευή (ακτινική ή συμβατική)
 • Ανήκουν στην ίδια κατηγορία χρήσης (λάστιχα δρόμου, ειδικά ελαστικά, χιονιού με δείκτες M+S)
 • Έχουν τον ίδιο αριθμό έγκρισης
 • Έχουν πανομοιότυπους δείκτες ικανότητας φορτίου και
 • Έχουν την ίδια βαθμολογία ταχύτητας.

Δείτε τους κανονισμούς σε κάθε χώρα για συγκεκριμένες προσαρμογές.

Τοποθέτηση ελαστικών που έχουν υποστεί ξανασκάλισμα

Το ξανασκάλισμα συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία στις Ευρωπαϊκές χώρες. Πρακτικά για όλες τις χώρες, η νομοθεσία ορίζει ότι ένα ελαστικό μπορεί να ξανασκαλιστεί με την προϋπόθεση ότι ο δείκτης << ξανασκαλίσματος >> ή το σύμβολο U υπάρχει στα πλευρά και ότι το ξανασκάλισμα πραγματοποιείται από επαγγελματίες, σύμφωνα με τους τεχνικούς κανονισμούς.

Picto technical tyre mounting picto Tyre

Τοποθέτηση αναγομωμένων ελαστικών

Τα ελαστικά MICHELIN Remix είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα για χρήση στους άξονες μετάδοσης κίνησης και τους φερόμενους άξονες. Σας συνιστούμε να μην τοποθετείτε τα ελαστικά Remix στον πρώτο άξονα μετάδοσης κίνησης των οχημάτων.

Ομοιόμορφη τοποθέτηση σε άξονα με αναγομωμένα ελαστικά

Τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά των αναγομωμένων ελαστικών πρέπει να είναι τα ίδια:

 • Επωνυμία αναγομωτή
 • Διάσταση ελαστικού
 • Δομή ελαστικού
 • Βαθμολογία ταχύτητας και δείκτης φορτίου και
 • Κατηγορία χρήσης ελαστικών.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η τοποθέτηση αναγομωμένων ελαστικών από διαφορετικούς αναγομωτές στον ίδιο άξονα, ανεξάρτητα από τη μάρκα του περιβλήματος.

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η τοποθέτηση αναγομωμένων ελαστικών από τον ίδιο αναγομωτή, ανεξάρτητα από τη μάρκα του σκελετού.

image 2020 07 08 14 48 41 827

Μικτή τοποθέτηση (νέα – αναγομωμένα) στον άξονα

Η ΜΙΚΤΗ τοποθέτηση εγκεκριμένων ελαστικών, στον ίδιο άξονα, είναι δυνατή μόνο εάν:
Ο αναγομωτής και οι νέες μάρκες είναι ίδιες.
Οι μάρκες σκελετού είναι οι ίδιες (καινούρια και αναγομωμένα).
Τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά των αναγομωμένων και των νέων ελαστικών που τοποθετούνται στον ίδιο άξονα πρέπει να είναι τα ίδια:

 • Μάρκα σκελετού και αναγομωτή
 • Διάσταση ελαστικού
 • Δομή (radial or bias)
 • Βαθμολογία ταχύτητας και δείκτης φορτίου και
 • Κατηγορία χρήσης ελαστικών (δρόμος, παντός εδάφους, χιονιού- σήμανσης M+S)
schéma d'usure de pneus

Picto capture page 8 niveau usure Help and Advice

schéma d'usure de pneus

Βάθη σχεδίου πέλματος στον ίδιο άξονα

Η διαφορά μεταξύ του βάθους των κύριων αυλακώσεων σε δύο ελαστικά που τοποθετούνται στον ίδιο άξονα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 5 mm.

Διάρκεια ζωής προϊόντος

Τα ελαστικά κατασκευάζονται από διαφορετικούς τύπους υλικών και εξαρτημάτων, των οποίων οι ιδιότητες μεταβάλλονται με την πάροδο του χρόνου. Αυτή η εξέλιξη εξαρτάται από τις συνθήκες αποθήκευσης (θερμοκρασία, υγρασία, θέση, κ.λπ.) και τις συνθήκες χρήσης (ταχύτητα φορτίου, πίεση πριν την πλήρωση, κατάσταση των τροχών κ.λπ.), στις οποίες υπόκειται το ελαστικό.
Οι παράγοντες παλαίωσης είναι ποικίλοι και δύσκολο να μετρηθούν. Η Michelin συνιστά επιπροσθέτως τακτικούς ελέγχους από τον χρήστη και τακτική επιθεώρηση από καταρτισμένο επαγγελματία που θα καθορίζει την ικανότητα συνέχισης χρήσης του ελαστικού.

Αυτή η επιθεώρηση πρέπει να πραγματοποιείται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, στα 5 χρόνια από την έναρξη χρήσης του ελαστικού και στα 8 χρόνια από την ημερομηνία κατασκευής του.

Όταν παρέλθει μία από αυτές τις προθεσμίες, πέραν από τον οπτικό έλεγχο της γενικής κατάστασης του ελαστικού και της πίεσης, συνιστάται να αναθέτετε αυτήν την ετήσια επιθεώρηση σε ειδικό των ελαστικών. Για τα ελαστικά 10 ετών και άνω, συνιστάται να μην τα χρησιμοποιείτε στους κατευθυντήριους άξονες των φορτηγών και των λεωφορείων. Συνιστάται να τα χρησιμοποιείτε στους άξονες ρυμουλκούμενου.

Η μη τήρηση αυτών των συστάσεων μπορεί να υποβαθμίσει την απόδοση του οχήματος, να προκαλέσει προβλήματα συμπεριφοράς ή/και δυσλειτουργία του ελαστικού, με αποτέλεσμα να διακυβεύεται η ασφάλεια του χρήστη και των τρίτων. Η Michelin δεν δύναται σε καμία περίπτωση να φέρει ευθύνη για τις ζημίες που ενδέχεται να προκύψουν λόγω μη συμμόρφωσης ως προς τις υποδείξεις της ή/και σε περίπτωση κακής χρήσης.

Φθορά ελαστικών

Οι αυλακώσεις του σχεδίου του πέλματος πρέπει να έχουν βάθος τουλάχιστον 1,0 mm σε μια συνεχή ταινία κατά μήκος τουλάχιστον 3/4 του πλάτους του πέλματος και γύρω από ολόκληρη την περιφέρεια. Σύμφωνα με τη νομοθεσία:

 • εκτός από την παραπάνω διάταξη σχετικά με το βάθος του πέλματος σε τουλάχιστον τα 3/4 του πλάτους του πέλματος, το αρχικό σχέδιο του πέλματος πρέπει να είναι ορατό στο υπόλοιπο τέταρτο.
 • κανένα ύφασμα δεν πρέπει να είναι ορατό είτε στην επιφάνεια είτε στο κάτω μέρος των σχεδίων του πέλματος,
 • δεν πρέπει να υπάρχουν βαθιά σκισίματα στα πλευρικά τοιχώματα των ελαστικών.

Εάν επιτευχθεί το νόμιμο ή τεχνικό όριο φθοράς, το ελαστικό πρέπει να αφαιρεθεί και να αντικατασταθεί. Πρέπει να συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία σε περίπτωση μη φυσιολογικής φθοράς ή εάν υπάρχει διαφορά στα ποσοστά φθοράς μεταξύ των ελαστικών στον ίδιο άξονα.

table with tyre wear legislation in europe

Picto capture page 10 wear by country Help and Advice

table with tyre wear legislation in europe

Επισκευές ελαστικών

Κατά τη διάρκεια της ζωής του, το ελαστικό υποβάλλεται σε ένα σύνολο δοκιμασιών και είναι δυνατό να καταστραφεί με διάφορους τρόπους.
Είναι επικίνδυνο να αγνοήσετε μια βλάβη σε ένα ελαστικό. Τα ελαστικά βαρέων οχημάτων της Michelin μπορούν να επισκευαστούν υπό ορισμένες συνθήκες. Αυτή η δυνατότητα έχει προβλεφθεί κατά το σχεδιασμό τους.

Ωστόσο, όλες οι ζημιές δεν είναι επισκευάσιμες. Η επισκευή ενός ελαστικού είναι εργασία για εκπαιδευμένους και καταρτισμένους επαγγελματίες.
Ο επισκευαστής είναι πάντα αποκλειστικά υπεύθυνος για την επάρκεια και την ποιότητα της παρέμβασης στο ελαστικό. Η αφαίρεση των ελαστικών και μια σχολαστική εξέταση του εσωτερικού και του εξωτερικού του ελαστικού από τον επαγγελματία, προηγούνται πάντα της επισκευής.

Χειμερινές σημάνσεις

Logo badge 3pmsf full Help and Advice


3PMSF - Αλπικό σύμβολο με νιφάδα χιονιού σε βουνό με τρεις κορυφές

Αυτό το σύμβολο βρίσκεται σε χειμερινά ελαστικά ειδικά σχεδιασμένα για να εξασφαλίζουν αρκετή πρόσφυση και κινητικότητα για οδήγηση σε χειμερινές συνθήκες.
Η σήμανση 3PMSF είναι μια πιστοποίηση που προκύπτει από μια δοκιμή χειμερινής έλξης σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανόνα UNECE R117 που μετρά την πρόσφυση επιτάχυνσης όλων των νέων ελαστικών φορτηγών σε πάχος χιονιού. Μόνο ελαστικά που περνούν αυτή τη δοκιμή μπορούν πλέον να τοποθετηθούν σε αυτήν την κατηγορία και η σήμανση είναι ορατή στο πλευρό του ελαστικού.
Όλα τα ελαστικά με την ένδειξη 3PMSF φέρουν επίσης τη σήμανση M+S.

Logo badge m s full Help and Advice


M+S – Λάσπη και χιόνι

Η σήμανση M+S προκύπτει από μια αυτόνομη δήλωση του κατασκευαστή σύμφωνα με ίδια, μη κανονιστικά κριτήρια.
Μόνο η σήμανση M+S είναι σήμερα παγκοσμίως αναγνωρισμένη ως αναγνωριστικό ελαστικών για χειμερινή χρήση (UNECE R54 και R117).

Για να βεβαιωθείτε ότι τα ελαστικά ταιριάζουν καλύτερα στη χρήση για την οποία τα προορίζετε, συνιστούμε να ελέγχετε συστηματικά τις σημάνσεις M+S ή/και 3PMSF στα πλευρά αλλά και τα έγγραφά μας και τον ιστότοπό μας.

Χρησιμοποιείτε ένα παλιό πρόγραμμα περιήγησης στο Web.

Χρησιμοποιείτε ένα πρόγραμμα περιήγησης που δεν υποστηρίζεται από αυτόν τον ιστότοπο. Αυτό σημαίνει ότι ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην λειτουργούν, όπως προβλέπεται. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε παράξενες συμπεριφορές κατά την περιήγηση.

Χρησιμοποιήστε ή αναβαθμίστε/εγκαταστήστε ένα από τα παρακάτω προγράμματα περιήγησης για να επωφεληθείτε πλήρως από αυτόν τον ιστότοπο.

Firefox 78+
Edge 18+
Chrome 72+
Safari 12+
Opera 71+